آزمون های مقاومت مصالح در زمينه هاي مختلف از جمله صنايع ساختمان ، صنايع خودروسازي، صنايع دريائي، صنایع ریلی، صنايع مهندسي پزشکي و غيره …