کالیبراسیون دستگاه های مختلف از جمله جک، لودسل و غیره توسط متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه