پروژه میدان توپخانه

گزارش تصویری آزمون pullout پروژه میدان توپخانه

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل پروژه میدان توپخانه، و انجام آزمون pullout این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون pullout این پروژه باشید.

مقاوم سازی پل کریم خان

گزارش تصویری مقاوم سازی پروژه پل کریم خان

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل مقاوم سازی پروژه پل کریم خان، و انجام آزمون pullout این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون pullout این پروژه باشید.

پل مدیریت سعادت آباد

گزارش تصویری آزمون pullout پروژه پل مدیریت سعادت آباد

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل احداث پروژه پل مدیریت سعادت آباد، و انجام آزمون pullout این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون pullout این پروژه باشید.

بیمارستان مدائن pullout

گزارش تصویری آزمون pullout پروژه بیمارستان مدائن

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل احداث پروژه عظیم بیمارستان مدائن، و انجام آزمون pullout این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون pullout این پروژه باشید.

تست مقاومت مصالح پروژه آبادگران

گزارش تصویری از پروژه آبادگران

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل احداث پروژه عظیم آبادگران، و انجام آزمون های مربوط به این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون های این پروژه باشید.

تست مقاومت مصالح پروژه امام رضا (ع)

گزارش تصویری از پروژه امام رضا (ع)

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل احداث پروژه عظیم امام رضا (ع)، و انجام آزمون های مربوط به این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون های این پروژه باشید.

تست مفاومت مصالح پروژه ایران مال

گزارش تصویری از پروژه ایران مال

حضور متخصصین آزمایشگاه کنترل کیفیت سازه دانشگاه امیرکبیر در محل احداث پروژه عظیم ایران مال، و انجام آزمون های مربوط به این پروژه. در ادامه می توانید شاهد بخشی از تصاویر مربوط به انجام آزمون های این پروژه باشید.